Zderzak Łągiewki - nowa era bezpieczeństwa

O NAS

INFORMACJE OGÓLNE

Jesteśmy zespołem specjalistów oraz organizacji połączonych w celu doprowadzenia do wdrożenia rozwiązań autorstwa światowej klasy wynalazcy Lucjana Łągiewki, w tym głównie tych wynalazków które w znaczący sposób mogą przyczynić się do ochrony życia ludzkiego oraz zmniejszyć tragiczny bilans wypadków komunikacyjnych. Ponadto jako Patrioci uważamy, iż naszym priorytetem jest również zapewnienie maksymalnych korzyści polskiej gospodarce oraz wszystkim Polakom z wdrażania i produkcji innowacyjnych rozwiązań autorstwa Lucjana Łągiewki. Dlatego też działamy w klastrze połączonych organizacji w tym Stowarzyszenia Zderzak Łągiewki, Fundacji Zderzak Łągiewki oraz firmy Inerter sp. z o.o. i w ramach których zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy w dowolnym zakresie, bowiem każde wsparcie naszego wysiłku jest dla Nas bezcenne. Zapraszamy również do wstępowania w poczet członków Stowarzyszenia Zderzak Łągiewki, i tym samym wspólnego dążenia do tego aby Polskie Wynalazki pozostały w Polsce. Jako organizacja non-profit posiadająca odpowiednio dużą ilość członków będziemy mogli bowiem wystąpić oficjalnie do Rządu RP o wsparcie we wdrażaniu wynalazków i wykorzystaniu ich w celu ochrony życia.

W celu ułatwienia Państwu orientacji w przedstawionych przez Nas materiałach poniżej prezentujemy ogólny opis zagadnień, pojęć i określeń związanych z tematyką, które można znaleźć na naszej stronie.

Zderzak Łągiewki - wynalazek określany również jako „Energetyczny Przetwornik Akumulacyjno Rozpraszający" (EPAR). Zastosowanie to dotyczy szczególnej formy rozwiązania technicznego absorbera kinetycznego opartego na metodzie dynamicznej absorpcji energii kinetycznej, wynalezionej przez Lucjana Łągiewkę. Nazwa Zderzak Łągiewki wywodzi się od publicznej prezentacji w 1998 roku, demonstrującej zastosowanie rozwiązania celowego jako zderzaka dla branży motoryzacyjnej i komunikacyjnej. Pomimo, iż prezentowany wówczas zderzak tak naprawdę przytwierdzony był do nieruchomej przeszkody (bariery) a nie do uderzającego pojazdu, to popularność określenia Zderzak Łągiewki spowodowała długotrwałą dyskryminację wynalazku z powodu błędnego przekonania, iż jego jedynym zastosowaniem są zderzaki samochodowe (co w znacznej mierze pokutuje po dzień dzisiejszy). Na nierealność komercjalizacji wybranego wówczas zastosowania celowego w postaci zderzaka miał wpływ zarówno realny brak potrzeb odbiorcy (koncernów motoryzacyjnych) jak również ogromne koszty, złożoność i czasochłonność procedur przy ewentualnej próbie samodzielnego wdrożenia (atesty, homologacje i dopuszczenia konieczne w motoryzacji). W rezultacie wybór pierwszej prezentacji zastosowania wynalazku absorbera kinetycznego w postaci produktu celowego jakim był zderzak okazał się posunięciem fatalnym w skutkach.

EPAR – jest to skrót od nazwy wynalazku „Energetyczny Przetwornik Akumulacyjno Rozpraszający", znanego szerzej pod nazwą „Zderzak Łągiewki". Określenie to dotyczy szczególnej formy rozwiązania technicznego absorbera kinetycznego opartego na metodzie dynamicznej absorpcji energii kinetycznej wynalezionej przez Lucjana Łągiewkę. Wyrażenie to w oderwaniu i niezależnie od swojego pochodzenia stało się również nazwą własną określającą ogólnie: koncepcję absorpcji energii kinetycznej, jej zastosowania w wynalazkach celowych oraz główny znak firmowy/markę produktów.

Project EPAR – ogólna nieformalna nazwa inicjatywy mającej na celu rozwój wynalazków opartych na procesie absorpcji energii kinetycznej oraz wdrożenia ich do produkcji szczególnie w polskiej gospodarce. Realizacja inicjatywy ma formę projektu (stąd nazwa) z podziałem na określone elementy, obszary i etapy jakie mają być w tym zakresie osiągnięte. Podstawę wykonawczą powyższej koncepcji stanowią trzy powołane w ścisłym powiązaniu ze sobą organizacje w tym: Stowarzyszenie, Fundacja oraz Przedsiębiorstwo, które posiadają odmienne zadania oraz uzupełniające się kompetencje. Obecnie dalsza realizacja celów projektu w tym przygotowanie produktów celowych oraz wdrożenie ich do produkcji wymaga nawiązania kooperacji z zewnętrznymi partnerami i kontrahentami, w związku z czym przygotowane zostały oferty współpracy zawierające propozycje warunków oraz wymagań stawianych w tym zakresie.

Technologia EPAR - określenie początkowo odnoszące się do jednej z form realizacji metody dynamicznej absorpcji energii kinetycznej. Pierwotnie dotyczyło wyłącznie implementacji koncepcji energetycznego przetwornika akumulacyjno rozpraszającego (specyficznego absorbera kinetycznego) w różnorodnych zastosowaniach. Później sformułowanie to stało się niezależną nazwą własną obejmującą swym znaczeniem ogólnie całą metodę dynamicznej absorpcji energii kinetycznej. Pomimo pewnej rozbieżności pomiędzy przyjętym znaczeniem słowa technologia a jego sensem w połączeniu z akronimem EPAR, sktót ten został ze względów marketingowych określeniem stosowanym do definiowania możliwości implementacji metody w zastosowaniach celowych. Ponadto zastosowanie wyrażenia skutkowało dalszym upowszechnianiem i wzmocnieniem znaku firmowego/marki produktu.

Absorber Kinetyczny - jest ideowym wynalazkiem, który w innowacyjny sposób wykorzystuje metodę dynamicznej absorpcji energii kinetycznej. Podstawą jego działania jest proces polegający na szybkim przejmowaniu oraz bezpośredniej konwersji energii kinetycznej oddziaływających ze sobą obiektów na energię kinetyczną niezależnych elementów wewnętrznych absorbera. Na wskutek czego następuje znacząca redukcja niepożądanych i destrukcyjnych efektów zachodzącego procesu. W związku z czym jego główną funkcję stanowi zapewnienie zwiększonej ochrony z jednoczesną możliwością kontroli przebiegu oddziaływań dynamicznych pomiędzy obiektami. Tym samym absorber kinetyczny poza minimalizacją skutków transformacji energii kinetycznej na niepożądane formy pracy, pełni również rolę specyficznego amortyzatora stabilizującego parametry zachodzącego procesu. Dzięki opisanym własnościom absorber kinetyczny może w określonych zastosowaniach skuteczniej aniżeli dotychczasowe systemy, kontrolować przebieg oraz redukować skutki zderzeń, wibracji, wstrząsów i hamowania obiektów fizycznych.

Absorber Kinetyczny z Generatorem Elektrycznym - dzięki zasadzie swojego działania absorber kinetyczny posiada również funkcję, którą jest możliwość efektywnej zamiany zgromadzonej w nim energii kinetycznej na energię elektryczną w dowolnie wybranym momencie. Ponadto zachodzi ściśle określona zależność pomiędzy zmiennymi parametrami obiektów zewnętrznych oddziałujących na absorber kinetyczny, wartościami gromadzonej przez elementy składowe absorbera energii kinetycznej i charakterystyką generowanej energii elektrycznej, które można dokładnie mierzyć. Oznacza to, iż zdolność prądotwórcza absorbera kinetycznego umożliwia stały pomiar wartości parametrów jego pracy, określenie charakterystyki zachodzącego procesu a także w pożądanych zastosowaniach kontrolę i sterowanie jego pracą, poprzez adaptację niezależnych elementów wewnętrznych absorbera. W efekcie czego absorber kinetyczny z generatorem elektrycznym może być samo zasilającym się autonomicznym układem z automatyczną lub manualną funkcją dostosowania atrybutów pracy układów wewnętrznych do charakterystyki zachodzącego lub mającego nastąpić zewnętrznego oddziaływania.

Dynamiczna Absorpcja Energii Kinetycznej - a dokładnie metoda dynamicznej absorpcji energii kinetycznej jest to wynaleziony (odkryty) przez Lucjana Łągiewkę sposób kierowania przepływami energii kinetycznej w specyficznych oddziaływaniach wielomasowych, tzn. takich w których jednocześnie udział biorą co najmniej trzy (3) masy (obiekty) oraz występują szczególne warunki ich interakcji. Metoda dynamicznej absorpcji energii kinetycznej obejmuje oddziaływania i procesy dynamiczne tak w ruchu postępowym, obrotowym jak i złożonym (w układach nieinercjalnych oraz nieliniowych układach dynamicznych). Istnieje bardzo duża ilość możliwych form wykorzystania metody oraz jeszcze większa ilość sposobów ich technicznej realizacji. Szczególnie różnorodność ta dotyczy ogólnych oraz celowych rozwiązań technicznych (wynalazków), które można stworzyć z jej wykorzystaniem. Jednak z uwagi na budowę i zasadę działania ich docelowe funkcjonowanie, które jest charakterystyczne dla układów o nieliniowych własnościach dynamicznych może być trudne do określenia (szczególnie na etapie projektowo-koncepcyjnym).

Pochłaniacz Energii Kinetycznej - nieformalne lecz obrazowe określenie odnoszące się do wynalazku absorbera kinetycznego i stanowiące w pewnym sensie jego synonim. Sformułowanie "pochłaniacz energii kinetycznej" zostało wprowadzone do wypowiedzi medialnych głównie w wywiadach telewizyjnych w miejsce używanego wcześniej określenia "energetyczny przetwornik akumulacyjno rozpraszający", po krytycznych uwagach odbiorców (osób postronnych) wskazujących, że nazwa ta jest niezrozumiała i myląca. Wskazany brak zrozumienia u odbiorców a także faktyczna niestosowność używania nazwy "energetyczny przetwornik akumulacyjno rozpraszający" (EPAR) do całości koncepcji spowodowały, że pomimo długotrwałego stosowania określenia podjęto decyzję o powrocie do pierwotnej formy tj. "absorber kinetyczny" z ewentualnymi rozszerzeniami jak "absorber kinetyczny z generatorem elektrycznym" lub "mechaniczny absorber kinetyczny" itp..

Rozwiązania Celowe - określane również mianem wynalazki celowe oraz produkty celowe. Stanowią zastosowanie konkretnego rozwiązania technicznego absorbera kinetycznego (z generatorem elektrycznym) w celu realizacji określonego problemu lub podniesienia funkcjonalności w wybranym produkcie docelowym. Efektem implementacji jest stworzenie nowego produktu spełniającego określoną potrzebę rynkową lub poprawa funkcjonalności istniejącego produktu, co najmniej w stopniu warunkującym ekonomiczną opłacalność wdrożenia. Efektem pozytywnego zakończenia prac powinno być dokonane celowe zgłoszenie patentowe.

Rozwiązania Ogólne - określane również mianem wynalazki ogólne. Stanowią zastosowanie metody dynamicznej absorpcji energii kinetycznej w ogólnym rozwiązaniu technicznym absorbera kinetycznego (z generatorem elektrycznym). Istotą stworzenia rozwiązania ogólnego nie jest bezpośrednie powstanie pojedynczego produktu celowego, lecz opracowanie rozwiązania nadającego się do pośredniej implementacji w określonej grupie lub obszarze rozwiązań celowych przy minimalnej ingerencji w podstawową budowę. Celem tworzenia rozwiązania ogólnego jest możliwość zastosowania go następnie w pewnej grupie produktów spełniających określoną potrzebę rynkową lub poprawie funkcjonalności istniejących produktów, co najmniej w stopniu warunkującym ekonomiczną opłacalność ich wdrożenia. Efektem pozytywnego zakończenia prac powinno być dokonane ogólne zgłoszenie patentowe.

Lucjan Łągiewka - polski wynalazca i konstruktor, uznany i licznie nagradzany za swoje osiągnięcia tak w Polsce jak i na arenie międzynarodowej. Twórca wielu wynalazków w tym również absorbera kinetycznego (szerzej znanego jako Zderzak Łągiewki lub też EPAR). Współautor publikacji naukowych z zakresu kierowania przepływami energii kinetycznej w nieliniowych układach dynamicznych. Konstruktor posiadający ponad 40 letnie doświadczenie w zakresie projektowania, i budowy maszyn.

Przemysław Łągiewka - mgr inż. absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Główny manager Projekt EPAR. Współtwórca licznych wynalazków oraz polskich i europejskich zgłoszeń patentowych. Uczestnik prac badawczych, z doświadczeniem w wykonywaniu i interpretacji wyników pomiarów (głównie analizy parametrów fizycznych w procesach dynamicznych). Pełniący w zależności od potrzeb funkcje administracyjne i/lub inżynieryjne ze szczególnym doświadczeniem w obszarze zagadnień patentowych.

Stowarzyszenie Zderzak Łągiewki - organizacja społeczna powołana przez grupę osób związanych z projektem, mających na celu wsparcie procesu komercjalizacji wynalazków opartych na procesie absorpcji energii kinetycznej oraz wdrożenie ich do produkcji w polskiej gospodarce. Zadaniem Stowarzyszenia jest tworzenie zaplecza personalnego niezbędnego dla dalszej realizacji projektu. Cel ten jest realizowany poprzez poszukiwanie i angażowanie w prowadzone działania nowych członków oraz nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami takimi jak stowarzyszenia (w tym np.: naukowo-techniczne zrzeszone w ramach FSNT-NOT), jednostki badawcze, uczelnie wyższe, a także kontakty z innymi podmiotami działającymi w tożsamym zakresie.

Fundacja Zderzak Łągiewki - organizacja pozarządowa, której podstawowym substratem jest przekazany przez fundatora w osobie Lucjana Łągiewki majątek przeznaczony przede wszystkim na rzecz inicjowania i wsparcia działań wynalazczych. Najważniejszym z przekazanych składników majątku przeznaczonych na wsparcie realizacji jej zadań są prawa autorskie Lucjana Łągiewki, dzięki którym Fundacja posiada realną podstawę materialną o znacznej wartości, umożliwiającą inicjowanie przedsięwzięć strategicznych. W ramach już realizowanych działań najważniejszymi są: powołanie podmiotu mającego realizować komercjalizację nowych produktów oraz rozpoczęcie akcji na rzecz nieodpłatnego wykorzystania i dostępu do innowacyjnych rozwiązań (wynalazków) przeznaczonych dla polskich przedsiębiorstw.

INERTER sp. z o.o. - podmiot gospodarczy mający realizować proces komercjalizacji zastosowań celowych absorbera kinetycznego (z generatorem elektrycznym). W szczególności poprzez utworzenie przedsiębiorstwa o profilu badawczo-rozwojowym ukierunkowanym na tworzenie i patentowanie nowych rozwiązań celowych (wynalazków) w zakresie określonych i zweryfikowanych potrzeb rynkowych lub w ramach zamówień od konkretnych odbiorców docelowych. W celu realizacji powyższego zadania Inerter sp. z o.o. tworzy struktury adekwatne do potrzeb i profilu przedsiębiorstwa, w tym m.in ma na celu zatrudnienie zespół właściwych specjalistów oraz zorganizowanie zaplecza sprzętowego koniecznego dla realizacji prac badawczo-rozwojowych. W związku z początkowym etapem rozwoju firmy rozpoczęto stosowne działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. W kolejnym etapie rozwoju głównym źródłem finansowania działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa będą przychody z udzielania odpłatnych licencji (wyłącznych bądź niewyłącznych) dla producentów na opracowywane produkty celowe.

 

Lucjan Łągiewka

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszym serwisem informacyjnym o wynalazku pn. Zderzak Łągiewki. Strona ta jest jedyną oficjalną witryną zawierającą informacje rzetelne i autoryzowane przez Lucjana Łągiewka dotyczące wynalazku znanego jako „Zderzak Łągiewki. Nadto Zderzak Łągiewki jest jedynie jednym z kilkudziesięciu wynalazków, których autorem jest Lucjan Łągiewka.

Lucjan Łągiewka poza powszechnie znanym wynalazkiem pn. Zderzak Łągiewki to także twórca technologii absorpcji energii kinetycznej (znanej również jako EPAR), oraz wielu innych rozwiązań opartych na jej podstawie (takich jak Zderzak Łągiewki i inne).